Chính sách v?n chuy?n

Ph?m vi áp d?ng

HCN h? tr? giao hàng trên toàn qu?c theo hình th?c COD (thanh toán khi nh?n hàng) ho?c chuy?n kho?n tr??c. S?n ph?m ???c chuy?n ??n t?n tay khách hàng mà khách hàng không c?n ph?i ra b?u c?c l?y. M?c phí v?n chuy?n dao ??ng t? 0 – 40k tùy thu?c vào giá tr? ??n hàng, ??a ch? nh?n hàng và ph??ng th?c thanh toán.

Th?i gian và chi phí v?n chuy?n COD

V?i khách hàng ? n?i thành Hà N?i

  • Phí ship ?u ?ãi ch? 10k, ship ngay trong ngày. Nhân viên giao hàng c?a shop tr?c ti?p ship ho?c s? d?ng d?ch v? AHA Move.
  • Mi?n phí v?n chuy?n v?i các qu?n n?i thành Hà N?i v?i hóa ??n > 500k.

V?i khách hàng ? ngo?i thành Hà N?i

HCN s? d?ng d?ch v? v?n chuy?n c?a Viettel Post.

  • Phí ship 20k, phát hàng trong ngày hôm sau, áp d?ng cho các qu?n huy?n nh? ?ông Anh, Thanh Trì, khu v?c Hà Tây c?, xa h?n 10km tính t? c?a hàng.
  • Mi?n phí ship khi mua s? l??ng t? 3 s?n ph?m tr? lên ho?c ??n hàng > 1 tri?u.

V?i khách hàng ? ngo?i t?nh

HCN s? d?ng d?ch v? v?n chuy?n c?a Viettel Post ho?c Giaohangtietkiem.

  • Khu v?c thành ph?: phí ship 30k, th?i gian giao hàng t? 1-3 ngày.
  • Khu v?c tuy?n huy?n: phí ship 40k, th?i gian giao hàng t? 2-4 ngày.
  • Mi?n phí ship khi mua s? l??ng t? 3 s?n ph?m tr? lên ho?c ??n hàng > 1 tri?u.

Chi phí v?n chuy?n khi chuy?n kho?n tr??c

V?i khách hàng chuy?n kho?n tr??c, phí ship gi?m 50% so v?i hình th?c COD. B?n có th? tìm th?y thông tin tài kho?n ngân hàng c?a shop t?i ?ây.